Levering af juridisk bistand og rådgivning

Formål
Formålet er at levere juridisk bistand og rådgivning til vores klient.

Registerede
Klienten, parter, samarbejdspartnere, vidner og medarbejdere hos disse.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder navn, titel, organisation, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, øvrige oplysninger, vores klient leverer, for at vi kan levere vores bistand og rådgivning. Hvis det er nødvendigt for at levere vores bistand, behandler vi også cpr-nr.

Eventuelle særlige kategorier af personoplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser. Som udgangspunkt ønsker vi dog ikke at modtage særlige kategorier af personoplysninger og oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser og behandler dem alene, hvor det er nødvendigt for at kunne levere vores bistand og rådgivning.

Behandlingsgrundlag
Vi behandler almindelige personoplysninger om vores klient, som er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med vores klient og levere vores rådgivning eller for at gennemføre foranstaltninger på klientens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi behandler almindelige personoplysninger om modparter, klientens og modparters medarbejdere og vidner, såfremt det er nødvendigt for, at CURIA kan forfølge legitime interesser i at kunne varetage klientens interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Vi behandler (videregiver) cpr-nr. til offentlige myndigheder, herunder til brug for at foretage registreringer på vegne af klienten på virk.dk, tinglysning.dk eller minretssag.dk, som påkrævet for entydig identifikation, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. nr. 3.

Såfremt vi behandler særlige kategorier af personoplysninger eller oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser om klienten, modparter, klientens og/eller modparters medarbejdere, sker behandling alene, hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4. Hvis vi behandler oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser, sker behandling alene til varetagelse af en berettiget interesse i at overholde vores forpligtelser i henhold til hvidvaskloven, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

Kilde
Klienten, parter, vidner, samarbejdspartnere samt disses rådgivere eller medarbejdere, samt i øvrigt fra offentligt tilgængelige kilder.

Tidsrum for behandling
Oplysningerne slettes efter 11 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori den pågældende sag er afsluttet og arkiveret, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Kategorier af modtagere
CURIA er underlagt lovbestemt fortrolighed og videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til tredjeparter.

Vi videregiver dog personoplysninger til vores klient, modparter, domstole, samt andre offentlige myndigheder, såfremt det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Endvidere videregiver vi i visse tilfælde personoplysninger til vores revisor og andre professionelle rådgivere, f.eks. for, at revisor kan udføre revision, eller for at vi kan modtage rådgivning.

Herudover benytter vi eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, bogholder mv. der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. CURIA indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af CURIA, for at sikre den nødvendige sikkerhed. Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS, medmindre dette sker til klienten, modparter eller domstole. Vi vil i disse situationer sikre at der er et overførelsesgrundlag, hvor EU-Kommissionen ikke har godkendt det pågældende tredjeland som “sikkert”.