Klientadministration


Formål
Formålet er at varetage klientforholdet, herunder klient- og sagsoprettelse, fakturering, kvalitetsstyre og –kontrollere, samt at administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, samt varetage drift og vedligehold af systemer.

Registrerede
Klienten, herunder medarbejdere hos klienten.

Kategorier af personoplysninger
Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, titel, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, evt. medarbejdernummer, vores bistand og rådgivning, samt faktureringsoplysninger.

Behandlingsgrundlag

Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med vores klient eller gennemføre foranstaltninger på klientens anmodning forud for indgåelse af aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandlingen er endvidere nødvendig for, at vi kan overholde retlige forpligtelser, herunder krav i bogføringslovens § 10, som KLAR er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Endvidere er behandlingen nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at varetage klientforholdet, opfylde aftalen med vores klient, administrere og udvikle vores forretning og rådgivning, varetage drift og vedligeholdelse af systemer, som benyttes som led i varetagelsen af klientforholdet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk, at den registrerede til enhver tid kan gøre indsigelse herimod, jf. databeskyttelsesforordningens art. 21, stk. 4.

Kilde
Klienten, herunder medarbejdere hos klienten.

Tidsrum for behandling
Oplysningerne slettes efter 11 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori klientforholdet ophører, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

Visse stamoplysninger om klienter, slettes efter 30 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori klientforholdet ophører til sikring mod interessekonflikter. 

Kategorier for modtagere
CURIA er underlagt lovbestemt fortrolighed og videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til tredjeparter.

Vi videregiver dog personoplysninger til vores klient, modparter, domstole, samt andre offentlige myndigheder, såfremt det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vi videregiver endvidere, i visse tilfælde, personoplysninger til vores revisor og andre professionelle rådgivere, f.eks. for, at revisor kan udføre revision, eller for at vi kan modtage rådgivning.

Herudover benytter vi eksterne leverandører, herunder IT-leverandører, bogholder mv. der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. CURIA indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af CURIA, for at sikre den nødvendige sikkerhed. Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS, medmindre dette sker til klienten, modparter eller domstole. Vi vil i disse situationer sikre at der er et overførelsesgrundlag, hvor EU-Kommissionen ikke har godkendt det pågældende tredjeland som “sikkert”.